Česta pitanja naših kupaca / obavijesti poduzeća Ograje Kočevar d.o.o.

Možete nas posjetiti svakog radnog dana, između 7:00 i 17:00 i u subotu između 8:00 i 12:00 u Preboldu, Tovarniška cesta 11c ili u Mariboru, Jadranska 27 (bivši trgovački centar Ligro).

Naši terenski komercijalisti također mogu doći i u vaš dom, gdje vas mogu savjetovati i provesti mjerenja. U slučaju jednostavnijih objekata kupcima preporučujemo da najprije zatraže informativnu ponudu. Kupac se nakon toga lakše odluči je li im ponuda zanimljiva i želi li dogovoriti pregled.

Nazovite nas na telefon ili na našu e-adresu pošaljite što više informacija o željenoj ogradi – vrsta ograde, dužina, visina, boja, način pričvršćivanja (betoniranje, odvijanje), trebate li vrata za osobni prolaz, vrata za dovoz, je li teren ravan odn. kakav je nagib terena itd. Navedite i osobne podatke (ime, prezime, adresu, telefonski broj, e-adresu) kako bismo vam mogli poslati ponudu.

Vrijeme isporuke panelnih ograda standardnih dimenzija i boja obično iznosi 2 do 3 tjedna, ograde i kapije po narudžbi 3 do 5 tjedana – ovisno o modelu vrata i vrsti ograde.

Standardne boje za koje nije potrebna doplata su zelena (RAL 6005) i antracit siva (RAL 7016). Za ostale boje prema RAL ljestvici cijena se uvećava za najmanje 10 %.

Najprije se treba zapitati za što trebamo ili hoćemo ogradu? Najčešći razlozi su želja za većom sigurnošću, intimnošću, ograđivanjem posjeda. Nakon toga slijedi želja za zaokruženom vizualnom slikom prostora – ograda je poput nakita, koji ispravnim izborom i planiranjem dodatno ukrašava prostor i objekte. Dakle, ako nam je potrebna ograda jer imamo malu djecu i želimo ih zaštititi od opasnosti koje donose, npr. blizina ceste, potoka, litice... odlučujemo se za dovoljno visoku i dovoljno jaku ogradu s takvom strukturom da je nemoguće penjati se po njoj ili prolaziti kroz nju. Na prvom mjestu u ovom slučaju jest funkcionalnost. Međutim, ako se ograda postavlja samo zbog izgleda, ona može biti niža, otvorenija i dekorativnija.

Kupce ponekad treba podsjetiti da ogradu kupuju praktički za cijeli život i da su stoga pravi izbor i prava kvaliteta presudni. Na temelju dugogodišnjeg iskustva i poznavanja potreba i želja kupaca, u poduzeću Ograje Kočevar savjetujemo našim kupcima da tijekom donošenja odluke uzmu u obzir sljedeće kriterije:
- jednostavnost ugradnje i upotrebe (bez održavanja, dugi životni vijek)
- usklađenost s prostorom, mogućnostima i životnim stilom kupca (usklađenost boja, ograde po mjeri)
- kompletna ponuda – od proizvodnje ograde i kapije (također po mjeri kupca) i pružanja dodatnih usluga (pregledi, savjetovanje, planiranje, ugradnja).

Većina naših ograda izrađena je od čeličnih elemenata, koji su pocinčani i praškasto obojeni. Stoga su praktički neuništivi i nije im potrebno održavanje. Naše ograde i kapije zavarene su i obojene u Preboldu, gdje imamo poslovne prostore i vlastitu proizvodnju. Našim kupcima jamčimo usklađenost sa svim potrebnim standardima i vrhunsku kvalitetu, koju redovito provjeravamo u laboratorijima, a posjedujemo i sve potrebne certifikate.

Usprkos našem širokom asortimanu sustava ograda, kupci se još uvijek najčešće odlučuju za panelne ograde koje predstavljaju optimalnu kombinaciju funkcionalnosti, cijene i jednostavnosti ugradnje. U standardnoj zelenoj ili sivoj boji savršeno se prilagođavaju okolini i kući odnosno drugoj vrsti objekta, bez obzira radi li se o klasičnom ili modernom stilu. Ove ograde ne zaklanjaju od pogleda, iako se i to može riješiti u kombinaciji s drvenim letvicama.
Pletene mrežne ograde preporučujemo onima koji žele ograditi veće površine (npr. farmu, voćnjak, veći vrt, igralište itd.) ili iznimno raznolik teren.
Kupcima koji su zainteresirani za kamene ograde možemo ponuditi kamene košare tj. gabione ili takozvane uske kamene ograde. One se razlikuju od gabiona po tome što se sastoje od stupova širine 12 cm na koje su s obje strane pričvršćene ploče, između kojih se postavlja kamenje. Ove ograde osiguravaju maksimalnu intimnost, a gabioni se mogu upotrebljavati i kao zamjena za nasip.

 1. PREDMET UGOVORA
  1. članak
  Predmet ovog ugovora je isporuka i montaža panelne ograde i/ili drugih proizvoda prema zaprimljenoj ili odabranoj ponudi, koja sačinjava sastavni dio ovog ugovora.
  2. članak
  Ugovorni radovi izvest će se u skladu s tehničkom dokumentacijom izvođača, tako da se osigura funkcionalnost postavljene ograde i/ili drugih proizvoda.
  3. članak
  Izvođač se obvezuje izvršiti bilo koji dodatni posao za naručitelja na njegov posebni zahtjev.
  Za ove će se radove sastaviti predračun i dodatak ugovoru. Dodatni radovi mogu se dogovoriti i upisom u građevinski dnevnik koji moraju potpisati obje ugovorne strane. Izvođač će utvrditi cijene za dodatne radove koji nisu predviđeni u skladu sa sljedećim stavkama:
  - osnove iz ponude s predračunom
  - odredbe ovog ugovora i
  - važeći cjenici.
  II. CIJENA
  4. članak
  Vrijednost ugovorenih radova vidljiva je iz ponude.
  5. članak
  Cijene su fiksne i nije ih moguće mijenjati u dogovorenom roku montaže ili do kraja razdoblja valjanosti ponude.
  6. članak
  U cijenu montaže panelnih ograda i/ili drugih proizvoda uključeno je sljedeće:
  a. Utvrđivanje trase ograde i točki skretanja s naručiteljem. Naručitelj je obavezan sam osigurati sudjelovanje i suglasnost vlasnika susjednih imanja po pitanju graničnih točki.
  b. Iskopi za točkaste temelje, planiranje malih izbočenja do 10 cm, koja mogu ometati postavljanje panela i/ili ostalih proizvoda.
  c. Ugradnja stupova, dostava i ugradnja betona, pričvršćivanje stupova i panela i/ili ostalih proizvoda s nosačima.
  d. Izravnavanje terena oko stupova i vraćanje u prvobitno stanje.
  e. Završni pregled ograde i/ili ostalih proizvoda i uklanjanje pričvrsnih nosača.
  f. Odvoz viška materijala koji je preostao iz iskopa i koji se nije mogao razgrnuti uz trasu.
  U cijenu montaže panelnih ograda i/ili ostalih proizvoda nije uključeno sljedeće:
  a. Ponovna sadnja vegetacije koja je rasla na ili duž trase prije postavljanja.
  b. Nabava i sijanje trave.
  c. Rukovanje većim udubljenjima i izbočenjima na trasi montaže.
  d. Krpanje betona ili asfalta.
  e. Priprema projekta za izvršene radove (PIZ).
  7. članak
  Tijekom sastavljanja procjene izvođač je uzeo u obzir da će naručitelj tijekom izvođenja radova dostaviti izvođaču sljedeće:
  a. Navođenje mogućih ruta tehničkih vodova na trasi montaže (voda, TV i telefonski kabel, električni kabel, plinovod, toplovod itd.). U slučaju da dođe do oštećivanja gore navedenih tehničkih vodova i ugrožavanja sigurnosti izvođača, naručitelj snosi sve materijalne i ostale troškove.
  b. Slobodno kretanje i pristup s obje strane ograde odnosno mjestu gdje će se izvoditi radovi u minimalnoj širini od jednog metra.
  c. Skladištenje materijala i fizička zaštita neugrađenog materijala.
  d. Besplatan priključak na električnu i vodovodnu mrežu.
  e. Normalni radni uvjeti.
  III. NARUDŽBA I PLAĆANJE
  8. članak
  Osnova za potvrdu narudžbe jest usklađivanje svih pojedinosti između naručitelja i izvođača i plaćanje predujma u iznosu od 50 % vrijednosti ponude.
  Naručitelj je obavezan uplatiti predujam najmanje 21 dan prije predviđenog datuma montaže. Nakon primitka predujma izvođač:
  - izdaje klijentu račun za predujam
  - obavezuje se koordinirati sve pojedinosti s naručiteljem
  - dogovara s naručiteljem planirani početak montaže i
  - plaćanje razlike između cijene iz ponude i primljenog predujma.
  IV. PREUZIMANJE RADOVA I OBRAČUN
  9. članak
  Po završetku radova ugovorne strane obavljaju kvalitativno i kvantitativno preuzimanje (izvješće o primopredaji). Predaja izvršenih radova obavit će se na dan završetka radova ili najkasnije u narednih pet radnih dana.
  Ako tijekom pregleda radova nisu utvrđeni nedostaci i uneseni u zapisnik, preuzimanje se smatra konačnim. Inače, smatra se da su radovi preuzeti kada su otklonjeni nedostaci utvrđeni tijekom pregleda.
  10. članak
  Obračun radova vrši se na temelju stvarnih mjerenja i fiksnih cijena iz predračuna u okviru ponude, uzimajući u obzir prodajne uvjete koji su navedeni u ponudi.
  Obračun radova osnova je za izdavanje računa naručitelju. Naručitelj se obavezuje da će račun umanjen za uplaćeni predujam platiti u roku od 8 dana nakon izdavanja ili završetka radova.
  IV. VRIJEME I ROKOVI IZVRŠAVANJA UGOVORNIH RADOVA
  11. članak
  Izvođač se obavezuje izvršiti ugovorne radove u roku potrebnom za ugradnju naručenih količina prema normativu izvođača, u slučaju da su radni i vremenski uvjeti normalni. Rok za početak radova mora biti dogovoren između naručitelja i izvođača radova najmanje 21 dan prije planiranog početka radova.
  Ako izvođač ne može započeti s radovima u ugovornom roku po krivici naručitelja ili zbog više sile, početak i rok za završetak radova produžuju se za to razdoblje.
  V. ZASTUPNICI UGOVORNIH STRANA
  12. članak
  Ovlašteni zastupnik naručitelja prema ovom ugovoru je naručitelj naveden u ponudi. Naručitelj može ovlastiti i drugog zastupnika.
  Ovlašteni zastupnik izvođača prema ovom ugovoru je David LESJAK.
  VI. JAMSTVO
  13. članak
  Izvođač jamči da su proizvodi zaštićeni od hrđe i daje jamstvo u trajanju od 10 godina, pod uvjetom da na proizvodima nema vidljivih oštećenja uslijed raznih mehaničkih utjecaja. Lagani gubitak intenziteta boje i sjaja normalan je proces starenja boje. JAMSTVENA IZJAVA I UPUTE ZA ODRŽAVANJE dostupne su na internetskoj stranici www.ograje.com
  14. članak
  U slučaju da dođe do kvara tijekom jamstvenog roka kao rezultat nekvalitetno izvedenih radova ili materijala, izvođač je obavezan odgovoriti na pisane reklamacije u roku od 8 dana i, ako je reklamacija opravdana, otkloniti nedostatke o svojem trošku u roku od 45 dana.
  VII. ZAVRŠNE ODREDBE
  15. članak
  Izvođač ili njegovi zaposlenici obavezni su pridržavati se propisa o sigurnosti na radu i sigurnosti od požara koji se odnose na izvođenje radova koji su predmet ponude i ovog ugovora.
  16. članak
  Ugovorne strane se slažu da će riješiti sva neslaganja sporazumno.
  Ako se nesuglasice ne riješe sporazumno, podnose se na rješavanje nadležnom sudu prema sjedištu izvođača.
  17. članak
  Ugovorne odredbe su općenite i naručitelj se upoznaje s njima po primitku ponude i/ili prije montaže. Ako naručitelj nema primjedbi na ugovorne odredbe, smatra se da je potvrđivanjem ugovora upoznat s primljenim ugovornim obvezama između naručitelja i izvođača.

 

JAMSTVENA IZJAVA

Poduzeće OGRAJE KOČEVAR d.o.o., Prebold (u nastavku teksta proizvođač) jamči da proizvodi: PANELNE OGRADE 3D i 2D ispunjavaju KRITERIJE KVALITETE, FUNKCIONALNOSTI I ZAŠTITE POVRŠINE PROTIV HRĐANJA tijekom trajanja jamstva u razdoblju od 10 (deset) godina.

JAMSTVENI UVJETI:
Jamstvo KVALITETE, FUNKCIONALNOSTI I ZAŠTITE POVRŠINE PROTIV HRĐANJA priznaje se u slučaju da su ispunjeni sljedeći kriteriji:
- sustav ograde mora biti izrađen isključivo od originalnih sastavnih i spojnih dijelova proizvođača
- montaža se mora izvesti profesionalno i u skladu s uputama proizvođača
- preporučena dubina sidrenja (točkasti temelj s betoniranjem) u visini od 50 cm pogodna je za područja s blagim vjetrom – 1. vjetrovna zona. Na području 2. i 3. vjetrovne zone potrebno je napraviti statičku procjenu s obzirom na snagu vjetra i tlo
- ograda se mora održavati u skladu s „UPUTAMA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE”.

Proizvođač ne prihvaća jamstvo u sljedećim slučajevima:
- ako se ograda ošteti zbog mehaničkih utjecaja
- ako je ograda izložena raznim otapalima, kiselinama, korozivnim tvarima ili agresivnim atmosferskim utjecajima
- ako je ograda izložena visokim temperaturama iznad 60 °C ili niskim ispod -25 °C
- ako je oštećenje posljedica više sile (potres, oluja, munja, susnježica, vandalizam itd.)
- ako se ograda očisti mlazom vode pod srednjim i visokim tlakom – iznad 2 bara ili abrazivnim sredstvima za čišćenje i raznim otapalima
- ako se ograda deformirala zbog opterećenja teretom.

Osnova pristupa rješavanju prigovora je zapisnik o šteti i račun.
Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda ili od dana montaže, ako je radove izvršio proizvođač Ograje Kočevar.

UPUTE ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE PANELNE OGRADE
- Panelna ograda elektrootporno je zavarena od tvrdo pocinčanih čeličnih šipki promjera 4,9 mm izrađenih u skladu s ISO (EN 10204-2.3). Sloj cinka iznosi najmanje 80 g/m2. Ogradne mreže zaštićene su od korozije elastičnim premazom od čistog poliestera u minimalnom nanosu od 120 mikrona.
- Panelnu ogradu treba sezonski očistiti od obrastanja korovom i travom kako bi se spriječila električna korozija.
Preporučuje se čišćenje običnim metlom ili vodenim mlazom pod niskim tlakom, maksimalno 2 bara – treba obavezno upotrebljavati nastavak za raspršivanje.
- Zabranjeno je čišćenje ograde mlazom vode pod srednjim i visokim tlakom.
- Nije dopušteno čišćenje agresivnim, abrazivnim sredstvima za čišćenje i raznim otapalima.
- U slučaju mehaničkih oštećenja ograde i stupova oštećeno mjesto očistite, poprskajte sprejem s 99 % cinka, a zatim ih obojite poliuretanskom bojom odgovarajuće RAL nijanse.
- Zabranjeno je vješati teret na ogradu.

Poduzeće OGRAJE KOČEVAR d.o.o., Prebold (u nastavku teksta proizvođač) jamči da proizvodi: VRATA JEDNOKRILNA VRTNA (u nastavku vrata) ispunjavaju KRITERIJE KVALITETE, FUNKCIONALNOSTI I ZAŠTITE POVRŠINE PROTIV HRĐANJA tijekom trajanja jamstva u razdoblju od 2 (dvije) godine.
JAMSTVENI UVJETI
Jamstvo KVALITETE, FUNKCIONALNOSTI I ZAŠTITE POVRŠINE PROTIV HRĐANJA priznaje se u slučaju da su ispunjeni sljedeći kriteriji:
- vrata moraju biti izrađena isključivo od originalnih sastavnih i spojnih dijelova proizvođača
- montaža se mora izvesti profesionalno i u skladu s uputama proizvođača
- vrata se moraju održavati onako kako je navedeno u „UPUTAMA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE”.

Proizvođač ne prihvaća jamstvo odn. reklamacije u sljedećim slučajevima:
- ako je na vratima vidljiva gruba struktura i manje deformacije koje su obično rezultat prethodne zaštite vrućim pocinčavanjem,
- ako su vrata oštećena uslijed mehaničkih utjecaja ili ako su vrata deformirana zbog opterećenja ili bočnih udaraca
- ako su vrata izložena raznim otapalima, kiselinama, korozivnim tvarima ili agresivnim atmosferskim utjecajima
- ako su vrata izložena visokim temperaturama iznad 60 °C ili niskim ispod -25 °C
- ako je oštećenje posljedica više sile (potres, oluja, munja, susnježica, vandalizam itd.)
- ako se vrata čiste mlazom vode pod srednjim i visokim tlakom – iznad 2 bara ili abrazivnim sredstvima za čišćenje i raznim otapalima.

Osnova pristupa rješavanju prigovora je zapisnik o šteti i račun.
Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda ili od dana montaže, ako je radove izvršio proizvođač Ograje Kočevar.

UPUTE ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE
Vrtna jednokrilna vrata zaštićena su od korozije elastičnim premazom od čistog poliestera u minimalnom nanosu od 120 mikrona.
- Vrata treba sezonski očistiti od obrastanja i prašine kako bi se spriječila električna korozija.
- Preporučuje se čišćenje običnim metlom ili vodenim mlazom pod niskim tlakom, maksimalno do 2 bara – treba upotrebljavati nastavak za raspršivanje.
- Zabranjeno je čišćenje vrata mlazom vode pod srednjim i visokim tlakom.
- Nije dopušteno čišćenje agresivnim, abrazivnim sredstvima za čišćenje i raznim otapalima.
- U slučaju mehaničkih oštećenja vrata i pripadajućih stupova oštećeno mjesto očistite, poprskajte sprejem s 99 % cinka, a zatim ih obojite poliuretanskom bojom odgovarajuće RAL nijanse.
- Zabranjeno je vješati teret na vrata.
- Vanjsku bravu i kvaku potrebno je redovito podmazivati odgovarajućim mazivom (najmanje jednom godišnje).

Poduzeće OGRAJE KOČEVAR d.o.o., Prebold (u nastavku teksta proizvođač) jamči da proizvodi: VRATA DVOKRILNA, SAMONOSIVA ILI KLIZNA dvorišna (u nastavku vrata) ispunjavaju KRITERIJE KVALITETE, FUNKCIONALNOSTI I ZAŠTITE POVRŠINE PROTIV HRĐANJA tijekom trajanja jamstva u razdoblju od 2 (dvije) godine.
JAMSTVENI UVJETI
Jamstvo KVALITETE, FUNKCIONALNOSTI I ZAŠTITE POVRŠINE PROTIV HRĐANJA priznaje se u slučaju da su ispunjeni sljedeći kriteriji:
- vrata moraju biti izrađena isključivo od originalnih sastavnih i spojnih dijelova proizvođača
- montaža se mora izvesti profesionalno i u skladu s uputama proizvođača
- vrata se moraju održavati onako kako je navedeno u „UPUTAMA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE”
- ako je poduzeće OGRAJE KOČEVAR također isporučilo ELEKTROMEHANIČKI POGON, treba ga obavezno upotrebljavati u skladu s „UPUTAMA ZA UPOTREBU” dobavljača proizvoda – poduzeća IPEN
- ELEKTROMEHANIČKI POGON mora se servisirati do kraja trajanja osnovnog jamstva, a to je 1 (jedna) godina za pogon. Naručivanjem i obavljanjem pregleda u svrhu održavanja prije isteka osnovnog jamstva, ovo se jamstvo također produžava na ukupno 2 (dvije) godine. Pregled u svrhu održavanja uključuje: pregled cijelog sustava, zatezanje vijčanih dijelova, podmazivanje pokretnih dijelova, čišćenje fotoćelija, po potrebi korekciju parametara itd.

Proizvođač ne prihvaća jamstvo odn. reklamacije u sljedećim slučajevima:
- ako je na vratima vidljiva gruba struktura i manje deformacije koje su obično rezultat prethodne zaštite vrućim pocinčavanjem
- ako su vrata oštećena uslijed mehaničkih utjecaja ili ako su vrata deformirana zbog opterećenja ili bočnih udaraca
- ako su vrata izložena raznim otapalima, kiselinama, korozivnim tvarima ili agresivnim atmosferskim utjecajima
- ako su vrata izložena visokim temperaturama iznad 60 °C ili niskim ispod -25 °C
- ako je oštećenje posljedica više sile (potres, oluja, munja, susnježica, vandalizam itd.)
- ako se vrata čiste mlazom vode pod srednjim i visokim tlakom – iznad 2 bara ili abrazivnim sredstvima za čišćenje i raznim otapalima.

Osnova pristupa rješavanju prigovora je zapisnik o šteti i račun.
Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda ili od dana montaže, ako je radove izvršio proizvođač Ograje Kočevar.

UPUTE ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE
Vrtna su zaštićena od korozije elastičnim premazom od čistog poliestera u minimalnom nanosu od 120
mikrona.
- Vrata treba sezonski očistiti od obrastanja i prašine kako bi se spriječila električna
korozija.
Preporučuje se čišćenje običnim metlom ili vodenim mlazom pod niskim tlakom,
maksimalno 2 bara – treba obavezno upotrebljavati nastavak za raspršivanje.
- Zabranjeno je čišćenje vrata mlazom vode pod srednjim i visokim tlakom.
- Nije dopušteno čišćenje agresivnim, abrazivnim sredstvima za čišćenje i raznim otapalima.
- U slučaju mehaničkih oštećenja vrata i pripadajućih stupova oštećeno mjesto očistite,
poprskajte sprejem s 99 % cinka, a zatim ga obojite poliuretanskom bojom odgovarajuće
RAL nijanse.
- Zabranjeno je vješati teret na vrata.
- Vanjsku bravu i kvaku potrebno je redovito podmazivati odgovarajućim mazivom (najmanje jednom
godišnje).
- Ako su vrata opremljena ELEKTROMEHANIČKIM POGONOM, njime treba upravljati i
upotrebljavati ga kako je propisano u „UPUTAMA ZA UPOTREBU” dobavljača proizvoda – poduzeća
IPEN. Kupac dobiva upute kupnjom ELEKTROMEHANIČKOG POGONA.

Poduzeće OGRAJE KOČEVAR d.o.o., Prebold (u nastavku teksta proizvođač) jamči da će proizvodi komercijalnog naziva „MREŽNA OGRADA” ispunjavati KRITERIJE KVALITETE, FUNKCIONALNOSTI I ZAŠTITE POVRŠINE PROTIV HRĐANJA tijekom jamstvenog razdoblja od 5 (pet) godina.

JAMSTVENI UVJETI
Jamstvo KVALITETE, FUNKCIONALNOSTI I ZAŠTITE POVRŠINE PROTIV HRĐANJA priznaje se u slučaju da su ispunjeni sljedeći kriteriji:
• sustav ograde mora biti izrađen isključivo od originalnih nosivih stupova i nosača te spojnih dijelova proizvođača
• montaža se mora izvesti profesionalno i u skladu s uputama proizvođača
• stupovi i nosači moraju biti usidreni u betonski točkasti temelj, minimalne dubine 50 cm ili pričvršćeni na betonski parapet
• navedena visina sidrenja prikladna je za područja sa slabim vjetrom – 1. vjetrovna zona
• na području 2. i 3. vjetrovne zone potrebno je napraviti statičku procjenu s obzirom na snagu vjetra i tlo
• ograda se mora održavati u skladu s „UPUTAMA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE”.

Proizvođač ne prihvaća jamstvo u sljedećim slučajevima:
• ako se ograda ošteti zbog mehaničkih utjecaja
• ako je ograda izložena raznim otapalima, kiselinama, korozivnim tvarima ili agresivnim atmosferskim utjecajima
• ako je ograda izložena visokim temperaturama iznad 60 °C ili niskim ispod -25 °C
• ako je oštećenje posljedica više sile (potres, oluja, munja, susnježica, vandalizam itd.)
• ako se ograda čisti mlazom vode pod srednjim i visokim tlakom – iznad 2 bara ili abrazivnim sredstvima za čišćenje i raznim otapalima
• ako se ograda deformirala zbog opterećenja teretom ili je zarasla.
Osnova pristupa rješavanju prigovora je zapisnik o šteti i račun.
Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda ili od dana konačne montaže, ako je radove izvršilo poduzeće Ograje Kočevar.
UPUTE ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE MREŽNE OGRADE

 • Mrežnu ogradu treba sezonski očistiti od obrastanja korovom i travom kako bi se spriječila električna korozija.
  • Preporučuje se čišćenje običnim metlom ili vodenim mlazom pod niskim tlakom, maksimalno 2 bara – treba obavezno upotrebljavati nastavak za raspršivanje.
  • Zabranjeno je čišćenje mrežne ograde mlazom vode pod srednjim i visokim tlakom.
  • Nije dopušteno čišćenje agresivnim, abrazivnim sredstvima za čišćenje i raznim otapalima.
  • U slučaju mehaničkih oštećenja ograde i stupova oštećeno mjesto očistite, poprskajte sprejem s 99 % cinka, a zatim ih obojite poliuretanskom bojom odgovarajuće RAL nijanse.
  • Zabranjeno je vješati teret na ogradu.
TOP